giải muộn trong Tiếng Anh là gì?

giải muộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải muộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải muộn

    như giải phiền

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giải muộn

    như giải phiền