giải cứu trong Tiếng Anh là gì?

giải cứu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải cứu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giải cứu

  to save; to rescue; to deliver

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giải cứu

  * verb

  to save; to rescuse; to deliver

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giải cứu

  to save, rescue