giải ngũ trong Tiếng Anh là gì?

giải ngũ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải ngũ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giải ngũ

  xem phục viên

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giải ngũ

  Be demobilized, be discharged [honourably] from the army

  Hết hạn tòng quân được giải ngũ: To be demobilized affter onne's term of compulsory military service

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giải ngũ

  to be demobilized, be discharged; discharge, release