giải thuyết trong Tiếng Anh là gì?

giải thuyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải thuyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải thuyết

    interpretation

    giải thuyết âm vị học phonological interpretation

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải thuyết

    interpretation