giải quyết nhanh trong Tiếng Anh là gì?

giải quyết nhanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải quyết nhanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải quyết nhanh

    * thngữ

    to knock off