giải phẫu hút mỡ trong Tiếng Anh là gì?

giải phẫu hút mỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải phẫu hút mỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải phẫu hút mỡ

    liposuction; suction lipectomy