giải pháp thay thế trong Tiếng Anh là gì?

giải pháp thay thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải pháp thay thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải pháp thay thế

    alternative