gỗ xixu trong Tiếng Anh là gì?

gỗ xixu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ xixu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ xixu

    * dtừ

    sissoo