gỗ lim trong Tiếng Anh là gì?

gỗ lim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ lim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ lim

    iron wood

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỗ lim

    iron wood