gỗ cây trong Tiếng Anh là gì?

gỗ cây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ cây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ cây

    rough timber

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gỗ cây

    Rough timber

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỗ cây

    rough timber