gỗ du núi trong Tiếng Anh là gì?

gỗ du núi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ du núi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ du núi

    * dtừ

    wych-elm