gỗ cứng trong Tiếng Anh là gì?

gỗ cứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ cứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ cứng

    hardwood