gỗ bulô trong Tiếng Anh là gì?

gỗ bulô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ bulô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ bulô

    * dtừ

    birch