gỗ tấm trong Tiếng Anh là gì?

gỗ tấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ tấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ tấm

    wooden board