gỗ đỏ trong Tiếng Anh là gì?

gỗ đỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ đỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ đỏ

    purple wood; redwood