gỗ rừng trong Tiếng Anh là gì?

gỗ rừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ rừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ rừng

    * dtừ

    stand