gỗ ván trong Tiếng Anh là gì?

gỗ ván trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ ván sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ ván

    plank

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỗ ván

    plank