gỗ phiến trong Tiếng Anh là gì?

gỗ phiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ phiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ phiến

    plank, slab of wood