gỗ thích trong Tiếng Anh là gì?

gỗ thích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ thích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ thích

    * dtừ

    maple