gỗ lạt trong Tiếng Anh là gì?

gỗ lạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ lạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ lạt

    * dtừ

    stuff