gỗ thịt trong Tiếng Anh là gì?

gỗ thịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ thịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ thịt

    heartwood