gỗ sến trong Tiếng Anh là gì?

gỗ sến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ sến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ sến

    a species of iron wood