gỗ tếch trong Tiếng Anh là gì?

gỗ tếch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ tếch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ tếch

    teak wood