gỗ du trong Tiếng Anh là gì?

gỗ du trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ du sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ du

    * dtừ

    elm