gỗ chèn trong Tiếng Anh là gì?

gỗ chèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ chèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ chèn

    * dtừ

    stow-wood