gỗ vangud trong Tiếng Anh là gì?

gỗ vangud trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ vangud sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ vangud

    * dtừ

    sapan-wood