gỗ bìa trong Tiếng Anh là gì?

gỗ bìa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ bìa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ bìa

    slab (of timber)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gỗ bìa

    Slab (of timber)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỗ bìa

    slab (of timber)