gỗ sếu trong Tiếng Anh là gì?

gỗ sếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ sếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ sếu

    * dtừ

    hackberry