gỗ thông trong Tiếng Anh là gì?

gỗ thông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ thông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ thông

    fir

    aromatic wood, fragrant wood