gỗ mọt trong Tiếng Anh là gì?

gỗ mọt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ mọt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ mọt

    wood spoiled by worms