gỗ mun trong Tiếng Anh là gì?

gỗ mun trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ mun sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ mun

    ebony