gỗ mỏng trong Tiếng Anh là gì?

gỗ mỏng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ mỏng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ mỏng

    timber foundation