gỗ chêm trong Tiếng Anh là gì?

gỗ chêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ chêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ chêm

    a wedge