gỗ đoạn trong Tiếng Anh là gì?

gỗ đoạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ đoạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ đoạn

    * dtừ

    bass-wood