gỗ rẻo trong Tiếng Anh là gì?

gỗ rẻo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ rẻo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ rẻo

    bits and pieces of wood