gỗ sồi trong Tiếng Anh là gì?

gỗ sồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ sồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ sồi

    * dtừ

    oak-tree, beech, oak-wood, oak