gỗ vân trong Tiếng Anh là gì?

gỗ vân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ vân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ vân

    veined wood