gỗ súc trong Tiếng Anh là gì?

gỗ súc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ súc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ súc

    timber

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gỗ súc

    Timber

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỗ súc

    timber