gỗ xẻ trong Tiếng Anh là gì?

gỗ xẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ xẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ xẻ

    sawn timber

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỗ xẻ

    sawn timber