gỗ mặt trong Tiếng Anh là gì?

gỗ mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ mặt

    veneer (lớp gỗ mặt)