gỗ tạp trong Tiếng Anh là gì?

gỗ tạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ tạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ tạp

    wood of low quality

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gỗ tạp

    wood of low quality