gỗ trôi giạt trong Tiếng Anh là gì?

gỗ trôi giạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ trôi giạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ trôi giạt

    * dtừ

    drift-wood