gỗ linh sam trong Tiếng Anh là gì?

gỗ linh sam trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ linh sam sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ linh sam

    * dtừ

    fir