wire service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire service

    * kinh tế

    hãng thông tấn (sử dụng máy chữ điện báo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet