weight reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight reaction

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phản ứng trọng lực