weight per cent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight per cent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight per cent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight per cent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight per cent

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phần trăm trọng lượng