weight humidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight humidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight humidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight humidity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight humidity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ ẩm trọng lượng