weight governor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight governor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight governor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight governor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight governor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bộ điều chỉnh phụ tải