weight function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight function

    * kỹ thuật

    hàm trọng lượng

    trọng lượng