weight fraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight fraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight fraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight fraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weight fraction

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tỷ lượng theo trọng lượng